Reklamačný poriadok

1. Záručná doba na produkty predávané na www.army-eshop.sk je 2 roky od dátumu predaja.

2. Spôsob reklamácie: Tovar ktorý je chybný, neúplný alebo poškodený úrýchlene zašlite späť na našu adresu ktorú nájdete v kontaktoch, nezabudnite priložiť kópiu dodacieho listu a krátky popis závady tovaru. Bez kópie dodacieho listu nebude Vaša reklamácia akceptovaná.

Záruka sa nevzťahuje na nasledujúce prípady:

- ak je produkt po záručnej dobe
- ak je produkt poškodený neodbornou manipuláciou, alebo zanedbaním starostlivosti
- ak je produkt používaný v rozpore s návodom na použitie
- ak je produkt používaný v podmienkach, ktoré nezodpovedajú parametrami pre ktoré je produkt určený
- ak je produkt zničený vplyvom živlu ako napr. voda, oheň, blesk
- ak je produkt nadmerne zaťažovaný s podmienkami uvedenými v dokumentácii

3. Spôsob vybavenia reklamácie: V prípade uznania reklamácie je zaslaný buď opravený produkt, vymenený za nový kus, alebo sú vrátené peniaze v plnej výške. Čas na vybavenie reklamácie je 30 dní.

Alternatívny spôsob riešenia sporov

 

  1. Vážený spotrebiteľ. Ak sa domnievate, že sme porušili Vaše práva, alebo nie ste spokojný so spôsobom, ktorým sme vybavili Vašu reklamáciu, svoju žiadosť o nápravu nám  zašlite na našu emailovú adresu: info@army-eshop.sk
  2. Ak  Vám odpovieme na túto žiadosť zamietavo, alebo na ňu neodpovieme do 30 dní od jej odoslania na uvedenú emailovú adresu,  prípadne nebudete spokojný s našim riešením, potom na základe novelizovaného Zákona  č. 102/2014 a Zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, máte právo na alternatívny (mimosúdny) spôsob riešenia sporov.
  3. Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Na podanie návrhu môžete využiť formulár, ktorého vzor je dostupný aj na webovom sídle príslušného ministerstva  a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov.
  4. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov k dátumu 10.4.2016 je tu: https://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s. Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.
  5. Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe na Slovenskú obchodnú inšpekciu je ars@soi.sk.
  6. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh spotrebiteľa odmietnuť, napr.:
  7. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na:https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK. Sťažnosť tu môže podať spotrebiteľ žijúci v EÚ na obchodníka so sídlom v EÚ.
  8. Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.
  • ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur;
  • ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia, a podobne.

 

 

 

Odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa:

tel. č.: 041/ 7632 130
fax č.: 041/ 7632 139
e-mail: za@soi.sk

Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj
Predmestská 71 
P.O. Box B-89
011 79 Žilina 1

tel. č.: 041/ 7632 130
fax č.: 041/ 7632 139
e-mail: za@soi.sk